บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

แผนการเงินครบองค์รวม


นักวางแผนของเรา
นักวางแผนของเรา

ทุกคนต้องวางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญต่อทุกคนและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เกิด จนถึงสิ้นอายุขัย การวางแผนการเงินเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต และในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตก็จะมีการวางแผนที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักศึกษาจบใหม่ที่เริ่มทำงานเป็นที่แรกอาจจะวางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือซื้อบ้านหลังแรก วัยทำงานที่อายุ 35 ปี อาจจะวางแผนเกษียณในอีก 20 ข้างหน้า เป็นต้น แน่นอนว่าอนาคตมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการวางแผนจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
  ทุกคนต้องวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญต่อทุกคนและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เกิด จนถึงสิ้นอายุขัย การวางแผนการเงินเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต และในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตก็จะมีการวางแผนที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักศึกษาจบใหม่ที่เริ่มทำงานเป็นที่แรกอาจจะวางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือซื้อบ้านหลังแรก วัยทำงานที่อายุ 35 ปี อาจจะวางแผนเกษียณในอีก 20 ข้างหน้า เป็นต้น แน่นอนว่าอนาคตมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการวางแผนจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

การวางแผนการเงิน แท้จริงแล้วก็คือ

''การวางแผนชีวิต''

เพราะทุกอย่างล้วนต้องใช้เงิน

Wealth by CAF
ไม่ได้นำเสนอสินค้าเพียงเพราะความพึงพอใจส่วนตัวของลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่เรายึดมั่นถึงการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมทุกมิติ ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เหมาะสม และใช้งานได้จริง คัดสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เพราะเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

การวางแผนการเงิน แท้จริงแล้วก็คือ

''การวางแผนชีวิต''

  เพราะทุกอย่างล้วนต้องใช้เงิน
Wealth by CAF
ไม่ได้นำเสนอสินค้าเพียงเพราะความพึงพอใจส่วนตัวของลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่เรายึดมั่นถึงการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมทุกมิติ ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เหมาะสม และใช้งานได้จริง คัดสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เพราะเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากละเลยการวางแผนทางการเงิน ผลเสียที่ตามมาคือ

 • ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้ และซ้ำร้ายอาจจะเป็นภาระให้กับผู้อื่น เช่น คนในครอบครัวหรือคนในอุปการะ
 • ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน เช่น การตกงาน เจ็บป่วยร้ายแรง ประสบอุบัติเหตุ
 • ประสบกับปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตในปั้นปลายภายหลังเกษียณ
 •    หากละเลยการวางแผนทางการเงิน ผลเสียที่ตามมาคือ
 • ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้ และซ้ำร้ายอาจจะเป็นภาระให้กับผู้อื่น เช่น คนในครอบครัวหรือคนในอุปการะ
 • ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน เช่น การตกงาน เจ็บป่วยร้ายแรง ประสบอุบัติเหตุ
 • ประสบกับปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตในปั้นปลายภายหลังเกษียณ
 • ทำไมต้อง Wealth by CAF

  เราเข้าใจว่า “เวลา”เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน เราปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราเข้าใจว่า กุญแจสำคัญของความสำเร็จของการใช้ชีวิตอยู่ที่การวางแผนการเงิน ต้องมีการเตรียมพร้อมรวมถึงมีการพัฒนาแผนอยู่เสมอ นักวางแผนการเงินของเราจะพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวตนลูกค้าอยู่เสมอ และยังมีการติดตามปรับปรุงแผนการเงินเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

     ทำไมต้อง Wealth by CAF

      เราเข้าใจว่า “เวลา”เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน เราปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราเข้าใจว่า กุญแจสำคัญของความสำเร็จของการใช้ชีวิตอยู่ที่การวางแผนการเงิน ต้องมีการเตรียมพร้อมรวมถึงมีการพัฒนาแผนอยู่เสมอ นักวางแผนการเงินของเราจะพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวตนลูกค้าอยู่เสมอ และยังมีการติดตามปรับปรุงแผนการเงินเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

  ขั้นตอนบริการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่เราจะมอบให้

 • พูดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูล และช่วยกำหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง
 • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
 • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
 • เราจะมีทบทวนและอัพเดทแผนให้ในทุกปี
 •    ขั้นตอนบริการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่เราจะมอบให้
 • พูดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูล และช่วยกำหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง
 • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
 • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
 • เราจะมีทบทวนและอัพเดทแผนให้ในทุกปี
 • การวางแผนการเงินครบองค์รวม ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต การวางแผนการเงินที่ Wealth by CAF
  ให้บริการจะครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเงินซึ่งจะประกอบไปด้วย
  การวางแผนการเงินครบองค์รวม ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต การวางแผนการเงินที่ Wealth by CAF
  ให้บริการจะครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเงินซึ่งจะประกอบไปด้วย

  การวางแผนการลงทุน

  แผนการลงทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ ลักษณะบุคคลิกภาพและสถานะของแต่ละบุคคล เราจะช่วยวางแผนให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

  การวางแผนประกันภัย

  ความไม่แน่นอนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่ได้คาดฝันได้หลากหลายรูปแบบ เราจำเป็น ที่จะต้องมีแผนป้องกันความสูญเสียที่ครบทุกมิติ
  การวางแผนภาษีและมรดก
  เราจะวางแผนให้ชำภาษีในจำนวนที่คุ้มค่าที่สุด และที่สำคัญคือถูกต้อง รวมถึงช่วยในการส่งต่อ ความมั่งคั่งให้กับคนที่อยู่ในอุปการะของคุณ

  การวางแผนเกษียณ

  มนุษย์ทุกคนบนโลกมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึ้น เราจะวางแผนให้คุณใช้ชีวิตอย่างที่อยากทำ และใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล
  ขอรับคำปรึกษา
  Array
  (
  )
  		
  Array
  (
    [sesCAFXXSLAT] => 1718573797
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => fd058a44ca6cde0c81d9af9ed0fdf4cb
    [CAFXSFEREF] => https://wealth.caf.co.th/plan-holistic.html
  )
  		
  Array
  (
  )
  		
  Array
  (
  )